Wednesday, March 16, 2005

May Imoral ba sa Panaginip at sa 'Di-Totoo?

Ang Pag-alaala bilang salik ng Halaga