Thursday, July 29, 2004

Ang Pagtuturo bilang Pananagutan ng Tao