Wednesday, July 21, 2004

Pagpili bilang salik ng Malayang Pamumuhay