Sunday, March 13, 2005

Ukol sa Sakripisyo, Pagpapakamatay, at Pagka-Bayani